عنوان سال

حراست

حراست 

 

مرتفع ساختن مشكلات واحد هاي توليدي ازالويتهاي شركت شهركهاي صنعتي سيستان و بلو چستان به شمار مي رود......

  درج متن/HTML 

 

 

 

به اطلاع مراجعين و صنعتگران محترم مستقردر شهركهاي صنعتي سيستان وبلوچستان مي رساند:

نظارت بر فعاليت دستگاه اجرايي براي اجرايصحيح قوانين و حسن جريان امور، از جمله وظايف دفاتر حراست مي باشد.

لذا در راستاي حفظ و صيانت از اصول و دستاوردهايوالاي انقلاب اسلامي و ارتقاء فرهنگ نظارت عامه و در جهت افزايش سلامت نظام اداري ومقابله با فساد، دفتر حراست شركت شهركهاي صنعتي سيستان وبلوچستان آماده دريافت گزارشاتمستند و پيشنهادات مستدل شما مي باشد.

آدرس: زاهدان - بلوار شهيد مطهري- خيابانامداد - كد پستي :‌9815616874 شركت شهركهاي صنعتي سيستان وبلوچستان شماره تلفن مستقيمو فاكس حراست: 33214662-054

صندوق پستي:468-98136

 

 حراست شركت شهركهاي صنعتي سيستان و بلو چستان

 

     

 

 

عناوین سایت