عنوان سال

قوانین

سایر قوانین


قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب ۱۳۶۲ 

اصلاح قانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب ۱۳۷۶

قانون اصلاح قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه

شهرکهای صنعتی خصوصی

قانون برنامه پنجم توسعه

قانون تاسیس صندوق ضمانت

قانون تسری مزایای شرکت شهرکهای صنعتی

قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی

قانون تمرکز امور صنعت و معدن

قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی

قانون مالیاتهای مستقیم

قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی

قانون تأسیس صندوق ضمانت سرمایه‎گذاری صنایع کوچک

قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی

قوانین مرتبط

صدور مجوز تاسیس و بهره برداری و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در مقیاس 

کوچک و در قالب کدهای ISIC 

نحوه واگذاری و مدیریت شهرکهای صنعتی

اصلاح الگوی مصرف انرژی ( آیین نامه اجرایی ماده 26 ) 

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

قانون اصلاح تبصره 5 بند الف ماده 2 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

عناوین سایت