عنوان سال

مزایای استقرار دانشگاههای غیرانتفاعی

مزایای استقرار دانشگاههای غیرانتفاعی

ماده 17 دستورالعمل بهرهبرداري از زمين، اعياني و تأسيسات در شهركها و نواحي صنعتي سال 86

قيمت پايه حق بهره برداري غيرصنعتي ازعرصهها با توجه به استقبال متقاضيان، مرغوبيت و شرايط منطقه، براي مؤسسات عامالمنفعه(مراكزآموزشي، درماني و ورزشگاه دولتي ، پاسگاه نيروي انتظامي، دفتر و ياپايگاههاي مقاومتبسيج، ايستگاه گاز، مركز تلفن، آتش نشاني، مسجد، دفتر هيأت امنا وايستگاه اتوبوسرانيو ...) رايگان و واحدهاي ارائه دهنده خدمات فني،مهندسي و مشاورهاز يك تا سه برابر وبراي بنگاه هاي خدمات عمومي(بانك، بيمه، پست، مركز آموزش فني وحرفه اي، ورزشگاه، كلينيكپزشكي، مهدكودك و مراكز آموزشي غيردولتي) سه تا شش برابرو براي بنگاههاي تجاري(تعميرگاهها، فروشگاه ها، رستوران، آژانس مسافرتي، مؤسساتحمل و نقل و غيره) شش تا ده برابر قيمتپايه زمين صنعتي خواهد بود