عنوان سال

مناقصه

آگهی دعوت به مناقصه11

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

لوازم و تجهيزات تصفيه خانه فاضلاب شهركصنعتي زاهدان

 

 

 

شرکت شهرکهای صنعتی استان سیستان و بلوچستاندر نظر دارد لوازم و تجهيزات تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي زاهدان را از طريق برگزاريمناقصه عمومي تامين نمايد.لذا از كليه تامين كنندگان و توليد كنندگان واجد صلاحيت دعوتمي شود تا نسبت به خريد اسناد بر اساس اطلاعات اعلام شده ذيل اقدام كنند.

 

 

 

 

لوازم و تجهيزات تصفيه خانه فاضلاب شهركصنعتي زاهدان

 

 

 

شرکت شهرکهای صنعتی استان سیستان و بلوچستاندر نظر دارد لوازم و تجهيزات تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي زاهدان را از طريق برگزاريمناقصه عمومي تامين نمايد.لذا از كليه تامين كنندگان و توليد كنندگان واجد صلاحيت دعوتمي شود تا نسبت به خريد اسناد بر اساس اطلاعات اعلام شده ذيل اقدام كنند.

 

1- زمان فروش اسناد مناقصه از تاريخ26/10/88 لغايت 05/11/88

 

2- آخرين مهلت تحويل اسناد : پايان وقت اداري مورخ 17/11/88

 

3- تاريخ و ساعت بازگشايي پاكات مناقصهساعت 10 صبح مورخ 19/11/88

 

4- نشاني محل دريافت اسناد :

 

الف :زاهدان بلوار مطهري - خيابان امداد- صندوق پستي 468-98136  شركت شهركهاي صنعتيسيستان  بلو چستان

 

ب : سايت ملي مناقصات كشور به آدرس (‌http: //iets.mporg.ir     ) جهتدر يافت اسناد

 

مدت اجراي كار  5 ماه

 

5- محل تسليم اسناد تكميل  شده : زاهدان بلوار مطهري - خيابان امداد-  صندوق پستي

 

 136-98136 دبير خانه  شركت شهركهاي صنعتي سيستان  بلو چستان

 

 6- هزينه اسناد مناقصه 100000 ريال مي باشد كه ميبايست به شماره 9/8585 بانك ملت شعبه مركزي زاهدان به نام شركت شهركهاي صنعتي سيستان  بلو چستان واريز و رسيد آن تحويل گردد

 

7- تلفن تماس 3218928-3218930-3218933-0541        نمابر3218931-3218933-0541

 

 

آگهی دعوت به مناقصه12

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 لوازم و تجهيزات تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي زاهدان

 

 

 

 

شرکت شهرکهای صنعتی استان سیستان و بلوچستاندر نظر دارد لوازم و تجهيزات تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي زاهدان را از طريق برگزاريمناقصه يك مرحله اي ، داخلي و عمومي تامين نمايد.لذا از كليه تامين كنندگان و توليدكنندگان واجد صلاحيت دعوت مي شود تا نسبت به خريد اسناد بر اساس اطلاعات اعلام شدهذيل اقدام كنند.

 

1- زمان فروش اسناد مناقصه از تاريخ21/10/88 لغايت 05/11/88

 

2- تاريخ و ساعت بازگشايي پاكات مناقصهساعت 10 صبح مورخ 19/11/88

 

3- نشاني محل دريافت اسناد :

 

الف :زاهدان بلوار مطهري - خيابان امداد- صندوق پستي 468-98136  شركت شهركهاي صنعتيسيستان  بلو چستان

 

ب : سايت ملي مناقصات كشور به آدرس (‌http: //iets.mporg.ir     ) جهتدر يافت اسناد

 

4-مبلغ برآورد :‌1360 ميليون ريال

 

5- محل تسليم اسناد تكميل  شده : زاهدان بلوار مطهري - خيابان امداد-  صندوق پستي 136-98136 دبير خانه  شركت شهركهاي صنعتي سيستان  بلو چستان

 

 6 - تلفن تماس 3218928-3218930-3218933-0541        نمابر3218931-3218933-0541 

 

زير سازي برخي محورهاي ناحيه صنعتي اديمي

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 شرکت شهرکهای صنعتی استان سیستان و بلوچستان در نظردارد پروژه زير سازي برخي محورهاي ناحيه صنعتي اديمي را  از طريق برگزاري مناقصه يك مرحله اي ، داخلي و محدوداجرانمايد.لذا از كليه اشخاص حقوقي واجد صلاحيت دعوت مي شود تا نسبت به خريد اسناد بر اساساطلاعات اعلام شده ذيل اقدام كنند.

 

 

 شرکت شهرکهای صنعتی استان سیستان و بلوچستان در نظردارد پروژه زير سازي برخي محورهاي ناحيه صنعتي اديمي را  از طريق برگزاري مناقصه يك مرحله اي ، داخلي و محدوداجرانمايد.لذا از كليه اشخاص حقوقي واجد صلاحيت دعوت مي شود تا نسبت به خريد اسناد بر اساساطلاعات اعلام شده ذيل اقدام كنند.

 

1- زمان انتشار آگهي يا دعوت نامه:  14/01/89

 

2- تاريخ و ساعت بازگشايي پاكات مناقصهساعت 12 صبح مورخ 29/01/89

 

3-مبلغ برآورد: 1056490340 ريال

 

3- نشاني محل دريافت اسناد :

 

الف :زاهدان بلوار مطهري - خيابان امداد- صندوق پستي 468-98136  شركت شهركهاي صنعتيسيستان  بلو چستان

 

4- محل تسليم اسناد تكميل  شده : زاهدان بلوار مطهري - خيابان امداد-  صندوق پستي 136-98136 دبير خانه  شركت شهركهاي صنعتي سيستان  بلو چستان

 

 5- تلفن تماس 3218928-3218930-3218933-0541        نمابر3218931-3218933-0541

 

آگهي دعوت به مناقصه 15زير سازي برخي محورهايناحيه صنعتي بنجار

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 شرکت شهرکهای صنعتی استان سیستان و بلوچستان در نظردارد پروژه زير سازي برخي محورهاي ناحيه صنعتي بنجار را  از طريق برگزاري مناقصه يك مرحله اي ، داخلي و محدوداجرانمايد.لذا از كليه اشخاص حقوقي واجد صلاحيت دعوت مي شود تا نسبت به خريد اسناد بر اساساطلاعات اعلام شده ذيل اقدام كنند.

 

 

 شرکت شهرکهای صنعتی استان سیستان و بلوچستان در نظردارد پروژه زير سازي برخي محورهاي ناحيه صنعتي بنجار را  از طريق برگزاري مناقصه يك مرحله اي ، داخلي و محدوداجرانمايد.لذا از كليه اشخاص حقوقي واجد صلاحيت دعوت مي شود تا نسبت به خريد اسناد بر اساساطلاعات اعلام شده ذيل اقدام كنند.

 

1- زمان انتشار آگهي يا دعوت نامه:  14/01/89

 

2- تاريخ و ساعت بازگشايي پاكات مناقصهساعت 10 صبح مورخ 29/01/89

 

3-مبلغ برآورد: 1056490340 ريال

 

3- نشاني محل دريافت اسناد :

 

الف :زاهدان بلوار مطهري - خيابان امداد- صندوق پستي 468-98136  شركت شهركهاي صنعتيسيستان  بلو چستان

 

4- محل تسليم اسناد تكميل  شده : زاهدان بلوار مطهري - خيابان امداد-  صندوق پستي 136-98136 دبير خانه  شركت شهركهاي صنعتي سيستان  بلو چستان

 

 5- تلفن تماس 3218928-3218930-3218933-0541        نمابر3218931-3218933-0541 

 

 

 

 

 

آگهي دعوت به منقصه 17

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

اجراي شبكه جمع آوري فاضلاب شهرك صنعتيكنارك

 

 

 

 شرکت شهرکهای صنعتی استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد پروژه اجراي شبكه جمعآوري فاضلاب شهرك صنعتي كناركاز طريق برگزاري مناقصه يك مرحله اي ، داخلي و محدوداجرانمايد.لذا از كليه اشخاص حقوقي واجد صلاحيت دعوت مي شود تا نسبت به خريد اسناد بر اساساطلاعات اعلام شده ذيل اقدام كنند.

 

 

 اجراي شبكه جمع آوري فاضلاب شهرك صنعتي كنارك

 

 

 

 شرکت شهرکهای صنعتی استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد پروژه اجراي شبكه جمعآوري فاضلاب شهرك صنعتي كناركاز طريق برگزاري مناقصه يك مرحله اي ، داخلي و محدوداجرانمايد.لذا از كليه اشخاص حقوقي واجد صلاحيت دعوت مي شود تا نسبت به خريد اسناد بر اساساطلاعات اعلام شده ذيل اقدام كنند.

 

1- زمان انتشار آگهي يا دعوت نامه :11/02/89

 

2- زمان دريافت يا خريد اسناد :13/02/89 لغايت 16/02/89

 

3- تاريخ و ساعت بازگشايي پاكات مناقصهساعت 10 صبح مورخ 26/01/89

 

4- مبلغ برآورد اوليه : 13652331721 ريال

 

5- نشاني محل دريافت اسناد :

 

الف :زاهدان بلوار مطهري - خيابان امداد- صندوق پستي 468-98136  شركت شهركهاي صنعتيسيستان  بلو چستان

 

6- محل تسليم اسناد تكميل  شده : زاهدان بلوار مطهري - خيابان امداد-  صندوق پستي 136-98136 دبير خانه  شركت شهركهاي صنعتي سيستان  بلو چستان

 

 7-- تلفن تماس 3218928-3218930-3218933-0541        نمابر3218931-3218933-

 

 

 

 

 

آگهي دعوت به مناقصه 18

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

اجراي شبكه فشار متوسط برق شهرك صنعتي كامبوزيا 

 

 

شرکت شهرکهای صنعتی استان سیستان و بلوچستاندر نظر دارد پروژهاجراي شبكه فشار متوسط برق شهرك صنعتي كامبوزيا  از طريق برگزاري مناقصه يك مرحله اي ، داخلي و محدوداجرانمايد.لذا از كليه اشخاص حقوقي واجد صلاحيت دعوت مي شود تا نسبت به خريد اسناد بر اساساطلاعات اعلام شده ذيل اقدام كنند.

 

 1   - زمانانتشار آگهي يا دعوت نامه : 09/06/89

2- زمان دريافت يا خريد اسناد :13/06/89 لغايت 20/06/89

3- تاريخ و ساعت بازگشايي پاكات مناقصهساعت 10 صبح مورخ 25/06/89

4- مبلغ برآورد اوليه : 605120308 ريال

5- نشاني محل دريافت اسناد :

الف :زاهدان بلوار مطهري - خيابان امداد- صندوق پستي 468-98136  شركت شهركهاي صنعتيسيستان  بلو چستان

6- محل تسليم اسناد تكميل  شده : زاهدان بلوار مطهري - خيابان امداد-  صندوق پستي 136-98136 دبير خانه  شركت شهركهاي صنعتي سيستان  بلو چستان

 7-- تلفن تماس 3218928-   3218930 -   3218933- 0541    

 نمابر 3218931-3218933 -0541     

 

 

 

آگهي دعوت به مناقصه 19

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 اجراي شبكه روشنايي شهرك صنعتي كارگاهي

 

 

 

 

 شرکت شهرکهای صنعتی استان سیستان و بلوچستان در نظردارد پروژهشبكه روشنايي شهرك صنعتي كار گاهي از طريق برگزاري مناقصه يك مرحله اي ، داخلي و محدوداجرا نمايد.لذا از كليهاشخاص حقوقي واجد صلاحيت دعوت مي شود تا نسبت به خريد اسناد بر اساس اطلاعات اعلامشده ذيل اقدام كنند.

 

 1- زمان انتشار آگهي يا دعوت نامه : 1309/06/89

 

2- زمان دريافت يا خريد اسناد :14/06/89 لغايت 22/06/89

 

3- تاريخ و ساعت بازگشايي پاكات مناقصهساعت 8 صبح مورخ 01/07/89

 

4- مبلغ برآورد اوليه : 1099076568 ريال

 

5- نشاني محل دريافت اسناد :

الف :زاهدان بلوار مطهري - خيابان امداد- صندوق پستي 468-98136  شركت شهركهاي صنعتيسيستان  بلو چستان

 

6- محل تسليم اسناد تكميل  شده : زاهدان بلوار مطهري - خيابان امداد-  صندوق پستي 136-98136 دبير خانه  شركت شهركهاي صنعتي سيستان  بلو چستان

 

 7-- تلفن تماس 3218928-   3218930 -   3218933- 0541    

 نمابر 3218931-3218933 -0541     

 

 

 

 

آگهي دعوت به مناقصه 20

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

اجراي شبكه روشنايي شهرك صنعتي كنارك

 

 

شرکت شهرکهای صنعتی استان سیستان و بلوچستاندر نظر دارد پروژهشبكه روشنايي شهرك صنعتي كنارك از طريق برگزاري مناقصه يك مرحله اي ، داخلي و محدوداجرا نمايد.لذا از كليهاشخاص حقوقي واجد صلاحيت دعوت مي شود تا نسبت به خريد اسناد بر اساس اطلاعات اعلامشده ذيل اقدام كنند.

 

 1- زمان انتشار آگهي يا دعوت نامه : 14/06/89

2- زمان دريافت يا خريد اسناد:15/06/89 لغايت 23/06/89

3- تاريخ و ساعت بازگشايي پاكات مناقصهساعت 8 صبح مورخ 01/07/89

4- مبلغ برآورد اوليه : 1099076568 ريال

5- نشاني محل دريافت اسناد :

الف :زاهدان بلوار مطهري - خيابان امداد- صندوق پستي 468-98136  شركت شهركهاي صنعتيسيستان  بلو چستان

6- محل تسليم اسناد تكميل  شده : زاهدان بلوار مطهري - خيابان امداد-  صندوق پستي 136-98136 دبير خانه  شركت شهركهاي صنعتي سيستان  بلو چستان

 7-- تلفن تماس 3218928-   3218930 -   3218933- 0541    

 نمابر 3218931-3218933 -0541     

 

آگهي دعوت به مناقصه 21

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

اجراي شبكه جمع آوري فاضلاب شهرك صنعتيزاهدان فاز دو

 

 

شرکت شهرکهای صنعتی استان سیستان و بلوچستاندر نظر دارد پروژهشبكه جمع آوري فاضلاب شهرك صنعتي زاهدان فاز دو  از طريق برگزاري مناقصه يك مرحله اي ، داخلي و محدوداجرانمايد.لذا از كليه اشخاص حقوقي واجد صلاحيت دعوت مي شود تا نسبت به خريد اسناد بر اساساطلاعات اعلام شده ذيل اقدام كنند.

 

 1  - زمانانتشار آگهي يا دعوت نامه : 23/06/89

2- زمان دريافت يا خريد اسناد:27/06/89 لغايت 03/07/89

3- تاريخ و ساعت بازگشايي پاكات مناقصهساعت 9 صبح مورخ 15/07/89

4- مبلغ برآورد اوليه : 2215882153ريال

5- نشاني محل دريافت اسناد :

الف :زاهدان بلوار مطهري - خيابان امداد- صندوق پستي 468-98136  شركت شهركهاي صنعتيسيستان  بلو چستان

6- محل تسليم اسناد تكميل  شده : زاهدان بلوار مطهري - خيابان امداد-  صندوق پستي 136-98136 دبير خانه  شركت شهركهاي صنعتي سيستان  بلو چستان

 7-- تلفن تماس 3218928-   3218930 -   3218933- 0541    

 نمابر 3218931-3218933 -0541     

 

 

 آگهي دعوت به مناقصه 22

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

اجراي احداث پل شهرك صنعتي خاش

 

 

شرکت شهرکهای صنعتی استان سیستان و بلوچستاندر نظر دارد پروژهاحداث پل شهرك صنعتي خاش از طريق برگزاري مناقصه يك مرحله اي ، داخلي و محدوداجرا نمايد.لذا از كليهاشخاص حقوقي واجد صلاحيت دعوت مي شود تا نسبت به خريد اسناد بر اساس اطلاعات اعلامشده ذيل اقدام كنند.

 

 1 - زمان انتشار آگهي يا دعوت نامه :03/07/89  

 

2- زمان دريافت يا خريد اسناد:04/07/89 لغايت 11/07/89

 

3- تاريخ و ساعت بازگشايي پاكات مناقصهساعت 9 صبح مورخ 25/07/89

 

4- مبلغ برآورد اوليه : 693/574/534 ريال

 

5- نشاني محل دريافت اسناد :

الف :زاهدان بلوار مطهري - خيابان امداد- صندوق پستي 468-98136  شركت شهركهاي صنعتيسيستان  بلو چستان

 

6- محل تسليم اسناد تكميل  شده : زاهدان بلوار مطهري - خيابان امداد-  صندوق پستي 136-98136 دبير خانه  شركت شهركهاي صنعتي سيستان  بلو چستان

 

 7-- تلفن تماس 3218928-   3218930 -   3218933- 0541    

 نمابر 3218931-3218933 -0541     

   

 

آگهي دعوت به مناقصه 23

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

آگهي مناقصه عمومي شماره 10716/89

(يك مرحله اي )

اجراي پروژه شبكه روشنايي برخي از  معابر شهرك صنعتي زاهدان

 

 

 

 

 

    شرکت شهرکهای صنعتی استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد پروژه شبكه روشناييبرخي از معابر شهرك صنعتي زاهدان  رااز طريقبرگزاري مناقصه عمومي اجرا نمايد.لذا از كليه پيمانكاران واجد شرايط  دعوت مي شود تا نسبت به خريد اسناد بر اساس اطلاعاتاعلام شده ذيل اقدام كنند.

 1- زمان انتشار آگهي يا دعوت نامه :22/09/89  و 27/09/89 روزنامه زاهدان و23/09/89 سايت شركت شهركهاي صنعتي استان به آدرس www.sbiec.ir

2- زمان دريافت يا خريد اسناد:18/09/89 لغايت 14/10/89

3- تاريخ و ساعت بازگشايي پاكات مناقصهساعت 10 صبح مورخ 15/10/89

4- سپردا شركت در مناقصه : 000/000/9 ريال

5- محل تامين اعتبار : اعتبارات عمرانياستاني

6- مبلغ برآورد اوليه و پيش بيني مدت اجرايپروژه : 744/201/897 ريال و 2 ماه

7- نشاني محل دريافت اسناد :

http://iets.mporg.ir به شماره فراخوان131/167/1سايت ملي مناقصات كشور به آدرس

8- هزينه خريد اسناد مناقصه : مبلغ000/001 ريال است كه بايد به شماره حساب جاري جام 32/72744909 بانك ملت به نام شركتشهركهاي صنعتي سيستان و بلو چستان واريز و رسيد آن تحويل گردد.

 9- محل تسليم اسناد تكميل  شده : زاهدان بلوار مطهري - خيابان امداد-  صندوق پستي 136-98136 دبير خانه  شركت شهركهاي صنعتي سيستان  بلو چستان

 7-- تلفن تماس :    3218930 -  3218933- 0541    

 نمابر 3218931-3218933 -0541     

 

 

آگهي دعوت به مناقصه 24

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 آگهي مناقصه عمومي شماره 113211/89

 

(يك مرحله اي )

اجراي پروژه شبكه توزيع آب شهرك صنعتي كامبوزيا

 

 

 

   شرکت شهرکهای صنعتی استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد پروژه شبكه توزيع آبشهرك صنعتي كامبوزيا  رااز طريق برگزاري مناقصهداخلي، عمومي اجرا نمايد.لذا از كليه پيمانكاران واجد شرايط  دعوت مي شود تا نسبت به خريد اسناد بر اساس اطلاعاتاعلام شده ذيل اقدام كنند.

 

 1- زمان انتشار آگهي يا دعوت نامه :19/11/89  در سايت شركت شهركهاي صنعتي استانبه آدرس www.sbiec.ir

2- زمان دريافت يا خريد اسناد:20/11/89 لغايت 30/11/89

3- تاريخ و ساعت بازگشايي پاكات مناقصهساعت 10 صبح مورخ 11/12/89

4- مبلغ برآورد پروژه : 406/455/547/1 ريال

5- نشاني محل دريافت اسناد : زاهدان بلوارمطهري - خيابان امداد- شركت شهركهاي صنعتي سيستان بلو چستان

 6- محل تسليم اسناد تكميل  شده : زاهدان بلوار مطهري - خيابان امداد-  صندوق پستي 136-98136 دبير خانه  شركت شهركهاي صنعتي سيستان  بلو چستان

 7-- تلفن تماس :    3218930 -  3218933- 0541    

 نمابر 3218931-3218933 -0541     

 

 

 

 

 

آگهي دعوت به مناقصه 25

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 آگهي مناقصه عمومي شماره 12932/89

 

(يك مرحله اي )

اجراي پروژه شبكه آب آشاميدني ناحيه صنعتيزابلي 

 

 

 

   شرکت شهرکهای صنعتی استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد پروژه شبكه آب شيرينناحيه صنعتي زابلي  رااز طريق برگزاري مناقصهعمومي اجرا نمايد.لذا از كليه پيمانكاران واجد شرايط  دعوت مي شود تا نسبت به خريد اسناد بر اساس اطلاعاتاعلام شده ذيل اقدام كنند.

 

 1- زمان انتشار آگهي يا دعوت نامه : 20/11/89

2- زمان دريافت يا خريد اسناد:20/11/89 لغايت 04/12/89

3- آخرين مهلت تحويل اسنادبه دبيرخانه: پايان وقت اداري مورخ 12/12/1389

4- تاريخ و ساعت بازگشايي پاكات مناقصهساعت 9 صبح مورخ 14/12/89

5- سپردا شركت در مناقصه : 000/850/6 ريال

6- مبلغ برآورد اوليه و پيش بيني مدت اجرايپروژه : 794/617/468 ريال و 3 ماه

7- نشاني محل دريافت اسناد :

سايت ملي مناقصات كشور به آدرس http://iets.mporg.ir

8- هزينه خريد اسناد مناقصه : مبلغ000/100 ريال است كه بايد به شماره حساب جاري جام 32/72744909 بانك ملت به نام شركتشهركهاي صنعتي سيستان و بلو چستان واريز و رسيد آن تحويل گردد.

 9- محل تسليم اسناد تكميل  شده : زاهدان بلوار مطهري - خيابان امداد-  صندوق پستي 136-98136 دبير خانه  شركت شهركهاي صنعتي سيستان  بلو چستان

10- داشتن رضايت نامه از امور اجرايي شركتشهركهاي صنعتي استان جهت پيمانكاراني كه قبلا با شركت شهركهاي صنعتي استان پروژه آبآشاميدني داشته اند الزامي است.

 11-- تلفن تماس :    3218930 -  3218933- 0541    

12- نمابر 3218931-3218933 -0541     

 

 

آگهي دعوت به مناقصه 26

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 آگهي مناقصه عمومي شماره 12933/89

 

(يك مرحله اي )

اجراي پروژه خاكريزي و زير سازي شهرك صنعتيكنارك

 

 

 

 

   شرکت شهرکهای صنعتی استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد پروژه خاكريزي و زيرسازي شهرك صنعتي كنارك  رااز طريق برگزاري مناقصهعمومي اجرا نمايد.لذا از كليه پيمانكاران واجد شرايط  دعوت مي شود تا نسبت به خريد اسناد بر اساس اطلاعاتاعلام شده ذيل اقدام كنند.

 

 1- زمان انتشار آگهي يا دعوت نامه : 24/11/89

2- زمان دريافت يا خريد اسناد:23/11/89 لغايت 04/12/89

3- آخرين مهلت تحويل اسنادبه دبيرخانه: پايان وقت اداري مورخ 12/12/1389

4- تاريخ و ساعت بازگشايي پاكات مناقصهساعت 12 ظهر مورخ 14/12/89

5- سپرده شركت در مناقصه : 000/520/6 ريال

6- مبلغ برآورد اوليه و پيش بيني مدت اجرايپروژه : 230/431/403 ريال و 1 ماه

7- نشاني محل دريافت اسناد :

سايت ملي مناقصات كشور به آدرس http://iets.mporg.ir

8- هزينه خريد اسناد مناقصه : مبلغ000/100 ريال است كه بايد به شماره حساب جاري جام 32/72744909 بانك ملت به نام شركتشهركهاي صنعتي سيستان و بلو چستان واريز و رسيد آن تحويل گردد.

 9- محل تسليم اسناد تكميل  شده : زاهدان بلوار مطهري - خيابان امداد-  صندوق پستي 136-98136 دبير خانه  شركت شهركهاي صنعتي سيستان  بلو چستان

10- داشتن رضايت نامه از امور اجرايي شركتشهركهاي صنعتي استان جهت پيمانكاراني كه قبلا با شركت شهركهاي صنعتي استان پروژه خاكريزيو زير سازي  داشته اند الزامي است.

 11-- تلفن تماس :    3218930 -  3218933- 0541    

12- نمابر 3218931-3218933 -0541     

 

 

 

 

آگهي دعوت به مناقصه 27

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 آگهي مناقصه عمومي شماره 13005/89

 

(يك مرحله اي )

اجراي پروژه آسفالت گرم شهرك صنعتي چابهار 

 

 

 

   شرکت شهرکهای صنعتی استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد پروژه آسفالت گرم شهركصنعتي چابهار  رااز طريق برگزاري مناقصه عمومياجرا نمايد.لذا از كليه پيمانكاران واجد شرايط دعوت مي شود تا نسبت به خريد اسناد بر اساس اطلاعات اعلام شده ذيل اقدام كنند.

 

 1- زمان انتشار آگهي يا دعوت نامه : 24/11/89

2- زمان دريافت يا خريد اسناد:23/11/89 لغايت 04/12/89

3- آخرين مهلت تحويل اسنادبه دبيرخانه: پايان وقت اداري مورخ 12/12/1389

4- تاريخ و ساعت بازگشايي پاكات مناقصهساعت 10:30 صبح  مورخ 14/12/89

5- سپرده شركت در مناقصه : 000/220/6 ريال

6- مبلغ برآورد اوليه و پيش بيني مدت اجرايپروژه : 507/832/343 ريال و 1 ماه

7- نشاني محل دريافت اسناد :

سايت ملي مناقصات كشور به آدرس http://iets.mporg.ir

8- هزينه خريد اسناد مناقصه : مبلغ000/100 ريال است كه بايد به شماره حساب جاري جام 32/72744909 بانك ملت به نام شركتشهركهاي صنعتي سيستان و بلو چستان واريز و رسيد آن تحويل گردد.

 9- محل تسليم اسناد تكميل  شده : زاهدان بلوار مطهري - خيابان امداد-  صندوق پستي 136-98136 دبير خانه  شركت شهركهاي صنعتي سيستان  بلو چستان

10- داشتن رضايت نامه از امور اجرايي شركتشهركهاي صنعتي استان جهت پيمانكاراني كه قبلا با شركت شهركهاي صنعتي استان پروژه خاكريزيو زير سازي  داشته اند الزامي است.

 11-- تلفن تماس :    3218930 -  3218933- 0541    

12- نمابر 3218931-3218933 -0541     

 

 

 

 

آگهي دعوت به مناقصه 28

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

آگهي مناقصه عمومي شماره 13493/89

(يك مرحله اي )

اجراي پروژه پل شهری شهرک صنعتی کامبوزیا  

 

 

 

  شرکت شهرکهای صنعتی استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد پروژه پل شهری شهرکصعتی کامبوزیا  رااز طريق برگزاري مناقصه عمومياجرا نمايد.لذا از كليه پيمانكاران واجد شرايط دعوت مي شود تا نسبت به خريد اسناد بر اساس اطلاعات اعلام شده ذيل اقدام كنند.

 1- زمان انتشار آگهي يا دعوت نامه : 24/11/89

2- زمان دريافت يا خريد اسناد :30/11/89 لغايت 10/12/89

3- آخرين مهلت تحويل اسنادبه دبيرخانه: پايان وقت اداري مورخ 19/12/1389

4- تاريخ و ساعت بازگشايي پاكات مناقصهساعت 9 صبح  مورخ 21/12/89

5- سپرده شركت در مناقصه : 000/938/18 ريال

6- مبلغ برآورد اوليه و پيش بيني مدت اجرايپروژه : 016/368/2 ريال و 3 ماه

7- نشاني محل دريافت اسناد :

سايت ملي مناقصات كشور به آدرس http://iets.mporg.ir

 8- محل تسليم اسناد تكميل  شده : زاهدان بلوار مطهري - خيابان امداد-  صندوق پستي 136-98136 دبير خانه  شركت شهركهاي صنعتي سيستان  بلو چستان

9- داشتن رضايت نامه از امور اجرايي شركتشهركهاي صنعتي استان جهت پيمانكاراني كه قبلا با شركت شهركهاي صنعتي استان پروژه خاكريزيو زير سازي  داشته اند الزامي است.

10- فقط شرکتهایی که رتبه راه و ترابریدارند می توانند شرکت نمایند.

 11-- تلفن تماس :    3218930 -  3218933- 0541    

12- نمابر 3218931-3218933 -0541     

 

 

 

 

آگهي دعوت به مناقصه 29

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

آگهي دعوت به مناقصه 29

(يك مرحله اي )

اجراي احداث راه دسترسی و خیابان سازی شهرکصنعتی کار گاهی زاهدان

 

 

 

 

 

  شرکت شهرکهای صنعتی استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد پروژه احداث راه دسترسیو خیابان سازی شهرک صنعتی کارگاهی زاهدان  راازطريق برگزاري مناقصه عمومي اجرا نمايد.لذا از كليه پيمانكاران واجد شرايط  دعوت مي شود تا نسبت به خريد اسناد بر اساس اطلاعاتاعلام شده ذيل اقدام كنند.

 1- زمان انتشار آگهي يا دعوت نامه : 04/12/89

2- زمان دريافت يا خريد اسناد :04/12/89 لغايت 13/12/89

3- تاريخ و ساعت بازگشايي پاكات مناقصهساعت 8 صبح  مورخ 25/12/89

4- مبلغ برآورد اوليه و پيش بيني مدت اجرايپروژه : 180/792/449/2 ريال

5- محل تسليم اسناد تكميل  شده : زاهدان بلوار مطهري - خيابان امداد-  صندوق پستي 136-98136 دبير خانه  شركت شهركهاي صنعتي سيستان  بلو چستان

 6-- تلفن تماس :    3218930 -  3218933- 0541    

7- نمابر 3218931-3218933 -0541     

 

 

 

 

آگهي دعوت به مناقصه 30

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 (يك مرحله اي)

 

شبکه برق فشار ضعیف (روشنایی) شهرک صنعتیخاش

 

 

  شرکت شهرکهای صنعتی استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد پروژه شبکه برق فشارضعیف (روشنایی) شهرک صنعتی خاش ز طريق برگزاري مناقصه عمومي اجرا نمايد.لذا از كليهپيمانكاران واجد شرايط  دعوت مي شود تا نسبتبه خريد اسناد بر اساس اطلاعات اعلام شده ذيل اقدام كنند.

 

 1- زمان انتشار آگهي يا دعوت نامه : 04/12/89

2- زمان دريافت يا خريد اسناد :04/12/89 لغايت 13/12/89

3- تاريخ و ساعت بازگشايي پاكات مناقصهساعت 10صبح  مورخ 25/12/89

4- مبلغ برآورد اوليه و پيش بيني مدت اجرايپروژه : 216/534/580ريال

5- محل تسليم اسناد تكميل  شده : زاهدان بلوار مطهري - خيابان امداد-  صندوق پستي 136-98136 دبير خانه  شركت شهركهاي صنعتي سيستان  بلو چستان

 6-- تلفن تماس :    3218930 -  3218933- 0541    

7- نمابر 3218931-3218933 -0541     

 

 

 

 

آگهي دعوت به مناقصه 31

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 يك مرحله اي )

 

اجراي پروژه عملیات خاکی و زیر سازی معابرو راه دسرسی ناحیه صنعتی میانکنگی و آسفالت عمومی

 

 

 

   شرکت شهرکهای صنعتی استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد پروژه اجراي پروژهعملیات خاکی و زیر سازی معابر و راه دسرسی ناحیه صنعتی میانکنگی و آسفالت عمومی  رااز طريق برگزاري مناقصه عمومي اجرا نمايد.لذااز كليه پيمانكاران واجد شرايط  دعوت مي شودتا نسبت به خريد اسناد بر اساس اطلاعات اعلام شده ذيل اقدام كنند.

 

1- زمان دريافت يا خريد اسناد :08/01/90 لغايت 16/01/90

2- آخرین مهلت تحویل اسناد به دبیر خانه:پایان وقت اداری مورخ 28/01/90

3- تاريخ و ساعت بازگشايي پاكات مناقصهساعت 12 صبح  مورخ 29/01/90

4- مبلغ برآورد اوليه و پيش بيني مدت اجرايپروژه : 887/018/489/2 ريال  و 4 ماه

5- سپرده شرکت در مناقصه : مبلغ000/000/14 ریال

6- محل در یافت اسناد: سایت ملی مناقصاتکشور به آدرس http://iets.mporg.ir

6- محل تسليم اسناد تكميل  شده : زاهدان بلوار مطهري - خيابان امداد-  صندوق پستي 136-98136 دبير خانه  شركت شهركهاي صنعتي سيستان  بلو چستان

 7-- تلفن تماس :    3218930 -  3218933- 0541    

8-                نمابر 3218931-3218933-0541     

9- داشتن رضایت نامه از امور اجرایی شرکتشهرکهای صنعتی استان جهت پیمانکارانی که قبلا با شرکت شهرکهای صنعتی استان پروژه راهداشته اند

 

 

 

 

 

 

 

آگهي دعوت به مناقصه 32

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 (يك مرحله اي )

 

اجراي پروژه عملیات خاکی و زیر سازی معابرو راه دسرسی ناحیه صنعتی دوست محمد  و آسفالتعمومی

 

 

 

   شرکت شهرکهای صنعتی استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد پروژه اجراي پروژهعملیات خاکی و زیر سازی معابر و راه دسرسی ناحیه صنعتی دوست محمد  و آسفالت عمومی  رااز طريق برگزاري مناقصه عمومي اجرا نمايد.لذااز كليه پيمانكاران واجد شرايط  دعوت مي شودتا نسبت به خريد اسناد بر اساس اطلاعات اعلام شده ذيل اقدام كنند.

 

1- زمان دريافت يا خريد اسناد :08/01/90 لغايت 16/01/90

2- آخرین مهلت تحویل اسناد به دبیر خانه:پایان وقت اداری مورخ 29/01/90

3- تاريخ و ساعت بازگشايي پاكات مناقصهساعت 12 صبح  مورخ 30/01/90

4- مبلغ برآورد اوليه و پيش بيني مدت اجرايپروژه : 720/975/827/2 ريال  و 4 ماه

5- سپرده شرکت در مناقصه : مبلغ000/000/12 ریال

6- محل در یافت اسناد: سایت ملی مناقصاتکشور به آدرس http://iets.mporg.ir

6- محل تسليم اسناد تكميل  شده : زاهدان بلوار مطهري - خيابان امداد-  صندوق پستي 136-98136 دبير خانه  شركت شهركهاي صنعتي سيستان  بلو چستان

 7-- تلفن تماس :    3218930 -  3218933- 0541    

8-                نمابر 3218931-3218933-0541     

9- داشتن رضایت نامه از امور اجرایی شرکتشهرکهای صنعتی استان جهت پیمانکارانی که قبلا با شرکت شهرکهای صنعتی استان پروژه راهداشته اند

 

 

 

آگهي دعوت به مناقصه33

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 (يك مرحله اي )

 

اجراي پروژه عملیات خیابان سازی برخی ازمعابر شهرک صنعتی زاهدان

 

 

 

   شرکت شهرکهای صنعتی استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد پروژه اجراي خیابانسازی برخی از معابر شهرک صنعتی زاهدان رااز طريق برگزاري مناقصه عمومي اجرا نمايد.لذااز كليه پيمانكاران واجد شرايط  دعوت مي شودتا نسبت به خريد اسناد بر اساس اطلاعات اعلام شده ذيل اقدام كنند.

 

1- زمان دريافت يا خريد اسناد :20/01/90 لغايت 27/01/90

2- آخرین مهلت تحویل اسناد به دبیر خانه:پایان وقت اداری مورخ 08/02/90

3- تاريخ و ساعت بازگشايي پاكات مناقصهساعت 8 صبح  مورخ 10/02/90

4- مبلغ برآورد اوليه و پيش بيني مدت اجرايپروژه : 510/437/858  ريال  و 2 ماه

5- سپرده شرکت در مناقصه : مبلغ000/000/9 ریال

6- محل در یافت اسناد: سایت ملی مناقصاتکشور به آدرس http://iets.mporg.ir

6- محل تسليم اسناد تكميل  شده : زاهدان بلوار مطهري - خيابان امداد-  صندوق پستي 136-98136 دبير خانه  شركت شهركهاي صنعتي سيستان  بلو چستان

 7-- تلفن تماس :    3218930 -  3218933- 0541    

8-                نمابر 3218931-3218933-0541     

9- داشتن رضایت نامه از امور اجرایی شرکتشهرکهای صنعتی استان جهت پیمانکارانی که قبلا با شرکت شهرکهای صنعتی استان پروژه راهداشته اند الزامی است.

 

 

 

 

آگهي دعوت به مناقصه 34

--------------------------------------------------------------------------------

 

(يك مرحله اي )

آسفالت برخي از معابر ناحيه صنعتي نصرتآباد

 

شرکت شهرکهای صنعتی استان سیستان و بلوچستاندر نظر دارد پروژه آسفالت برخي از معابر ناحيه صنعتي نصرت آباد زاهدان رااز طريق برگزاريمناقصه عمومي اجرا نمايد.لذا از كليه پيمانكاران واجد شرايط دعوت مي شود تا نسبت بهخريد اسناد بر اساس اطلاعات اعلام شده ذيل اقدام كنند.

1- زمان دريافت يا خريد اسناد :25/08/90 لغايت 03/09/90

2- آخرین مهلت تحویل اسناد به دبیر خانه:پایان وقت اداری مورخ 17/09/90

3- تاريخ و ساعت بازگشايي پاكات مناقصهساعت 10 صبح مورخ 19/09/90

4- مبلغ برآورد اوليه و پيش بيني مدت اجرايپروژه : 380/361/348 ريال ويك ماه

5- سپرده شرکت در مناقصه : مبلغ000/500/6 ریال

6- محل در یافت اسناد:

الف :‌سایت ملی مناقصات کشور به آدرس http://iets.mporg.ir

ب:‌امور فني شركت شهركهاي صنعتي استان سيستانبلوچستان

6- محل تسليم اسناد تكميل شده : زاهدانبلوار مطهري - خيابان امداد - صندوق پستي 136-98136 دبير خانه شركت شهركهاي صنعتي سيستانبلو چستان

7-- تلفن تماس : 3218930 - 3218933-0541

نمابر 3218931-3218933 -0541

 

 

 

 

آگهي دعوت به مناقصه 35

--------------------------------------------------------------------------------

 

(يك مرحله اي )

 

آسفالت برخي از معابر ناحيه صنعتي سراوان

 

 

شرکت شهرکهای صنعتی استان سیستان و بلوچستاندر نظر دارد پروژه زير سازي و آسفالت برخي از معابر شهرك صنعتي سراوان رااز طريق برگزاريمناقصه عمومي اجرا نمايد.لذا از كليه پيمانكاران واجد شرايط دعوت مي شود تا نسبت بهخريد اسناد بر اساس اطلاعات اعلام شده ذيل اقدام كنند.

1- زمان دريافت يا خريد اسناد :25/08/90 لغايت 03/09/90

2- آخرین مهلت تحویل اسناد به دبیر خانه:پایان وقت اداری مورخ 17/09/90

3- تاريخ و ساعت بازگشايي پاكات مناقصهساعت 12 صبح مورخ 19/09/90

4- مبلغ برآورد اوليه و پيش بيني مدت اجرايپروژه : 784/898/582 ريال 3 ماه

5- سپرده شرکت در مناقصه : مبلغ000/500/7 ریال

6- محل در یافت اسناد:

الف :‌سایت ملی مناقصات کشور به آدرس http://iets.mporg.ir

ب:‌امور فني شركت شهركهاي صنعتي استان سيستانبلوچستان

6- محل تسليم اسناد تكميل شده : زاهدانبلوار مطهري - خيابان امداد - صندوق پستي 136-98136 دبير خانه شركت شهركهاي صنعتي سيستانبلو چستان

7-- تلفن تماس : 3218930 - 3218933-0541

نمابر 3218931-3218933 -0541

 

 

آگهي دعوت به مناقصه 36

--------------------------------------------------------------------------------

 

(يك مرحله اي )

 

زير سازي ،آسفالت گرم و جدول گذاري برخياز معابر شهرك صنعتي زاهدان كامبوزيا و آسفالت گرم برخي از معابر شهرك صنعتي زاهدانكارگاهي

 

 

شرکت شهرکهای صنعتی استان سیستان و بلوچستاندر نظر دارد پروژه زير سازي ،آسفالت گرم و جدول گذاري برخي از معابر شهرك صنعتي زاهدانكامبوزيا و آسفالت گرم برخي از معابر شهرك صنعتي زاهدان كارگاهي رااز طريق برگزاريمناقصه عمومي اجرا نمايد.لذا از كليه پيمانكاران واجد شرايط دعوت مي شود تا نسبت بهخريد اسناد بر اساس اطلاعات اعلام شده ذيل اقدام كنند.

1- زمان دريافت يا خريد اسناد :02/09/90 لغايت 10/09/90

2- آخرین مهلت تحویل اسناد به دبیر خانه:پایان وقت اداری مورخ 23/09/90

3- تاريخ و ساعت بازگشايي پاكات مناقصهساعت 10 صبح مورخ 24/09/90

4- مبلغ برآورد اوليه و پيش بيني مدت اجرايپروژه : 492/592/961 ريال 4 ماه

5- سپرده شرکت در مناقصه : مبلغ000/500/9 ریال

6- محل در یافت اسناد:

الف :‌سایت ملی مناقصات کشور به آدرس http://iets.mporg.ir

ب:‌امور فني شركت شهركهاي صنعتي استان سيستانبلوچستان

6- محل تسليم اسناد تكميل شده : زاهدانبلوار مطهري - خيابان امداد - صندوق پستي 136-98136 دبير خانه شركت شهركهاي صنعتي سيستانبلو چستان

7-- تلفن تماس : 3218930 - 3218933-0541

نمابر 3218931-3218933 -0541

 

 

 

 

 

آگهي دعوت به مناقصه 37

--------------------------------------------------------------------------------

 

(يك مرحله اي )

 

شبكه فاضلاب برخي از معابر شهرك صنعتي زاهدان

 

 

شرکت شهرکهای صنعتی استان سیستان و بلوچستاندر نظر دارد پروژه شبكه فاضلاب برخي از معابر شهرك صنعتي زاهدان رااز طريق برگزاريمناقصه عمومي اجرا نمايد.لذا از كليه پيمانكاران واجد شرايط دعوت مي شود تا نسبت بهخريد اسناد بر اساس اطلاعات اعلام شده ذيل اقدام كنند.

1- زمان دريافت يا خريد اسناد :18/08/90 ل

2- آخرین مهلت تحویل اسناد به دبیر خانه:پایان وقت اداری مورخ 06/09/90

3- تاريخ و ساعت بازگشايي پاكات مناقصهساعت 12 ظهر مورخ 07/09/90

4- محل در یافت اسناد:

الف :‌سایت ملی مناقصات کشور به آدرس http://iets.mporg.ir

ب:‌امور فني شركت شهركهاي صنعتي استان سيستانبلوچستان

5- محل تسليم اسناد تكميل شده : زاهدانبلوار مطهري - خيابان امداد - صندوق پستي 136-98136 دبير خانه شركت شهركهاي صنعتي سيستانبلو چستان

6-- تلفن تماس : 3218930 - 3218933-0541

نمابر 3218931-3218933 -0541

 

 

 

 

آگهي دعوت به مناقصه 38

--------------------------------------------------------------------------------

 

(يك مرحله اي )

 

آسفالت برخي معابر شهرك صنعتي ايرانشهر

 

 

شرکت شهرکهای صنعتی استان سیستان و بلوچستاندر نظر دارد پروژه آسفالت برخي معابر شهرك صنعتي ايرانشهر

رااز طريق برگزاري مناقصه عمومي اجرا نمايد.لذااز كليه پيمانكاران واجد شرايط دعوت مي شود تا نسبت به خريد اسناد بر اساس اطلاعاتاعلام شده ذيل اقدام كنند.

1- زمان دريافت يا خريد اسناد :18/08/90

2- آخرین مهلت تحویل اسناد به دبیر خانه:پایان وقت اداری مورخ 06/09/90

3- تاريخ و ساعت بازگشايي پاكات مناقصهساعت 10 صبح مورخ 07/09/90

4- محل در یافت اسناد:

الف :‌سایت ملی مناقصات کشور به آدرس http://iets.mporg.ir

ب:‌امور فني شركت شهركهاي صنعتي استان سيستانبلوچستان

5- محل تسليم اسناد تكميل شده : زاهدانبلوار مطهري - خيابان امداد - صندوق پستي 136-98136 دبير خانه شركت شهركهاي صنعتي سيستانبلو چستان

6-- تلفن تماس : 3218930 - 3218933-0541

نمابر 3218931-3218933 -0541

 

 

 

 

 

آگهي دعوت به مناقصه 39

--------------------------------------------------------------------------------

 

(يك مرحله اي )

 

زير سازي و آسفالت و جدول برخي معابر شهركصنعتي خاش

 

 

شرکت شهرکهای صنعتی استان سیستان و بلوچستاندر نظر دارد پروژه زير سازي و آسفالت و جدول برخي معابر شهرك صنعتي خاش رااز طريق برگزاريمناقصه عمومي اجرا نمايد.لذا از كليه پيمانكاران واجد شرايط دعوت مي شود تا نسبت بهخريد اسناد بر اساس اطلاعات اعلام شده ذيل اقدام كنند.

1- زمان دريافت يا خريد اسناد :05/09/90

2- آخرین مهلت تحویل اسناد به دبیر خانه:پایان وقت اداری مورخ 19/09/90

3- تاريخ و ساعت بازگشايي پاكات مناقصهساعت 10 صبح مورخ 20/09/90

4- محل در یافت اسناد:

الف :‌سایت ملی مناقصات کشور به آدرس http://iets.mporg.ir

ب:‌امور فني شركت شهركهاي صنعتي استان سيستانبلوچستان

5- محل تسليم اسناد تكميل شده : زاهدانبلوار مطهري - خيابان امداد - صندوق پستي 136-98136 دبير خانه شركت شهركهاي صنعتي سيستانبلو چستان

6-- تلفن تماس : 3218930 - 3218933-0541

نمابر 3218931-3218933 -0541

 

 

 

آگهي دعوت به مناقصه 40

--------------------------------------------------------------------------------

 

(يك مرحله اي )

 

شبكه برق فشار متوسط و شبكه برق فشار ضعيف(روشنايي) شهرك صنعتي ايرانشهر

 

 

شرکت شهرکهای صنعتی استان سیستان و بلوچستاندر نظر دارد پروژه شبكه برق فشار متوسط و شبكه برق فشار ضعيف (روشنايي) شهرك صنعتيايرانشهر رااز طريق برگزاري مناقصه عمومي اجرا نمايد.لذا از كليه پيمانكاران واجد شرايطدعوت مي شود تا نسبت به خريد اسناد بر اساس اطلاعات اعلام شده ذيل اقدام كنند.

1- زمان دريافت يا خريد اسناد :05/09/90

2- آخرین مهلت تحویل اسناد به دبیر خانه:پایان وقت اداری مورخ 19/09/90

3- تاريخ و ساعت بازگشايي پاكات مناقصهساعت 12 ظهر مورخ 20/09/90

4- محل در یافت اسناد:

الف :‌سایت ملی مناقصات کشور به آدرس http://iets.mporg.ir

ب:‌امور فني شركت شهركهاي صنعتي استان سيستانبلوچستان

5- محل تسليم اسناد تكميل شده : زاهدانبلوار مطهري - خيابان امداد - صندوق پستي 136-98136 دبير خانه شركت شهركهاي صنعتي سيستانبلو چستان

6-- تلفن تماس : 3218930 - 3218933-0541

نمابر 3218931-3218933 -0541

 

 

 

آگهي دعوت به مناقصه 41

--------------------------------------------------------------------------------

 

يك مرحله اي )

 

شبكه برق فشار متوسط و شبكه برق فشار ضعيف(روشنايي) شهرك صنعتي خاش

 

 

شرکت شهرکهای صنعتی استان سیستان و بلوچستاندر نظر دارد پروژه شبكه برق فشار متوسط و شبكه برق فشار ضعيف (روشنايي) شهرك صنعتيخاش رااز طريق برگزاري مناقصه عمومي اجرا نمايد.لذا از كليه پيمانكاران واجد شرايطدعوت مي شود تا نسبت به خريد اسناد بر اساس اطلاعات اعلام شده ذيل اقدام كنند.

1- زمان دريافت يا خريد اسناد :08/09/90

2- آخرین مهلت تحویل اسناد به دبیر خانه:پایان وقت اداری مورخ 21/09/90

3- تاريخ و ساعت بازگشايي پاكات مناقصهساعت 12 ظهر مورخ 22/09/90

4- محل در یافت اسناد:

الف :‌سایت ملی مناقصات کشور به آدرس http://iets.mporg.ir

ب:‌امور فني شركت شهركهاي صنعتي استان سيستانبلوچستان

5- محل تسليم اسناد تكميل شده : زاهدانبلوار مطهري - خيابان امداد - صندوق پستي 136-98136 دبير خانه شركت شهركهاي صنعتي سيستانبلو چستان

6-- تلفن تماس : 3218930 - 3218933-0541

نمابر 3218931-3218933 -0541

 

 

 

 

آگهي دعوت به مناقصه 42

--------------------------------------------------------------------------------

 

(يك مرحله اي )

 

شبكه برق فشار متوسط و شبكه برق فشار ضعيف(روشنايي) شهرك صنعتي سراوان

 

 

شرکت شهرکهای صنعتی استان سیستان و بلوچستاندر نظر دارد پروژه شبكه برق فشار متوسط و شبكه برق فشار ضعيف (روشنايي) شهرك صنعتيسراوان رااز طريق برگزاري مناقصه عمومي اجرا نمايد.لذا از كليه پيمانكاران واجد شرايطدعوت مي شود تا نسبت به خريد اسناد بر اساس اطلاعات اعلام شده ذيل اقدام كنند.

1- زمان دريافت يا خريد اسناد :08/09/90

2- آخرین مهلت تحویل اسناد به دبیر خانه:پایان وقت اداری مورخ 21/09/90

3- تاريخ و ساعت بازگشايي پاكات مناقصهساعت 10 صبح مورخ 22/09/90

4- محل در یافت اسناد:

الف :‌سایت ملی مناقصات کشور به آدرس http://iets.mporg.ir

ب:‌امور فني شركت شهركهاي صنعتي استان سيستانبلوچستان

5- محل تسليم اسناد تكميل شده : زاهدانبلوار مطهري - خيابان امداد - صندوق پستي 136-98136 دبير خانه شركت شهركهاي صنعتي سيستانبلو چستان

6-- تلفن تماس : 3218930 - 3218933-0541

نمابر 3218931-3218933 -0541

 

 

 

آگهي دعوت به مناقصه 43

--------------------------------------------------------------------------------

 

(يك مرحله اي )

 

زير سازي و آسفالت گرم برخي از معابر شهركصنعتي سراوان

 

 

شرکت شهرکهای صنعتی استان سیستان و بلوچستاندر نظر دارد پروژه زير سازي و آسفالت گرم برخي از معابر شهرك صنعتي سراوان رااز طريقبرگزاري مناقصه عمومي اجرا نمايد.لذا از كليه پيمانكاران واجد شرايط دعوت مي شود تانسبت به خريد اسناد بر اساس اطلاعات اعلام شده ذيل اقدام كنند.

1- زمان دريافت يا خريد اسناد :12/10/90 لغايت 17/10/90

2- آخرین مهلت تحویل اسناد به دبیر خانه:پایان وقت اداری مورخ 28/10/90

3- تاريخ و ساعت بازگشايي پاكات مناقصهساعت 9 صبح مورخ 29/10/90

4- سپرده شركت در مناقصه : مبلغ7500000 ريال

5- مدت زمان پيش بيني شده اجراي پروژه ومبلغ برآورد اوليه 3: ماه زير سازي به مبلغ 192741114 ريال و آسفالت به مبلغ390157670 ريال

6- محل در یافت اسناد:

الف :‌سایت ملی مناقصات کشور به آدرس http://iets.mporg.ir

ب:‌امور فني شركت شهركهاي صنعتي استان سيستانبلوچستان

7- محل تسليم اسناد تكميل شده : زاهدانبلوار مطهري - خيابان امداد - صندوق پستي 136-98136 دبير خانه شركت شهركهاي صنعتي سيستانبلو چستان

8-- تلفن تماس : 3218930 - 3218933-0541

نمابر 3218931-3218933 -0541

 

 

 

آگهي دعوت به مناقصه 44

--------------------------------------------------------------------------------

 

(يك مرحله اي )

 

زير سازي و آسفالت گرو برخي از معابر ناحيهصنعتي اديمي، زير سازي، آسفالت گرم برخي از معابر و پل ناحيه صنعتي بنجار – آسفالتگرم برخي از معابر ناحيه صنعتي ميانكنگي

 

 

شرکت شهرکهای صنعتی استان سیستان و بلوچستاندر نظر دارد پروژه زير سازي و آسفالت گرم برخي از معابر ناحيه صنعتي اديمي، زير سازي،آسفالت گرم برخي از معابر و پل ناحيه صنعتي بنجار – آسفالت گرم برخي از معابر ناحيهصنعتي ميانكنگي رااز طريق برگزاري مناقصه عمومي اجرا نمايد.لذا از كليه پيمانكارانواجد شرايط دعوت مي شود تا نسبت به خريد اسناد بر اساس اطلاعات اعلام شده ذيل اقدامكنند.

1- زمان دريافت يا خريد اسناد :14/10/90 لغايت 21/10/90

2- آخرین مهلت تحویل اسناد به دبیر خانه:پایان وقت اداری مورخ 05/11/90

3- تاريخ و ساعت بازگشايي پاكات مناقصهساعت 11صبح مورخ 09/11/90

4- سپرده شركت در مناقصه : مبلغ16000000 ريال

5- مدت زمان پيش بيني شده اجراي پروژه ومبلغ برآورد اوليه : 4 ماه

زير سازي اديمي به مبلغ 161029179 ريال،آسفالت اديمي به مبلغ 960458275 ريال

زير سازي بنجار به مبلغ 130263675 ريال،آسفالت بنجار به مبلغ 533375380 ريال

پل بنجار به مبلغ 305609620 ، آسفالت ميانكنگيبه مبلغ 1055057332 ريال

6- محل در یافت اسناد:

الف :‌سایت ملی مناقصات کشور به آدرس http://iets.mporg.ir

ب:‌امور فني شركت شهركهاي صنعتي استان سيستانبلوچستان

7- محل تسليم اسناد تكميل شده : زاهدانبلوار مطهري - خيابان امداد - صندوق پستي 136-98136 دبير خانه شركت شهركهاي صنعتي سيستانبلو چستان

8-- تلفن تماس : 3218930 - 3218933-0541

نمابر 3218931-3218933 -0541

 

 

 

 

آگهي دعوت به مناقصه 45

--------------------------------------------------------------------------------

 

(يك مرحله اي )

 

شبكه آب آشاميدني و منبع آب آشاميدني شهركصنعتي ايرانشهر

 

 

شرکت شهرکهای صنعتی استان سیستان و بلوچستاندر نظر دارد پروژه شبكه آب آشاميدني و منبع آب آشاميدني شهرك صنعتي ايرانشهررااز طريقبرگزاري مناقصه عمومي اجرا نمايد.لذا از كليه پيمانكاران واجد شرايط دعوت مي شود تانسبت به خريد اسناد بر اساس اطلاعات اعلام شده ذيل اقدام كنند.

1- زمان دريافت يا خريد اسناد :14/10/90 لغايت 21/10/90

2- آخرین مهلت تحویل اسناد به دبیر خانه:پایان وقت اداری مورخ 05/11/90

3- تاريخ و ساعت بازگشايي پاكات مناقصهساعت 11 صبح مورخ 06/11/90

4- سپرده شركت در مناقصه : مبلغ10000000 ريال

5- مدت زمان پيش بيني شده اجراي پروژه ومبلغ برآورد اوليه : 4 ماه

منبع آب آشاميدني به مبلغ 331020073 ريال

شبكه آب آشاميدني به مبلغ 625784317

6- محل در یافت اسناد:

الف :‌سایت ملی مناقصات کشور به آدرس http://iets.mporg.ir

ب:‌امور فني شركت شهركهاي صنعتي استان سيستانبلوچستان

7- محل تسليم اسناد تكميل شده : زاهدانبلوار مطهري - خيابان امداد - صندوق پستي 136-98136 دبير خانه شركت شهركهاي صنعتي سيستانبلو چستان

8-- تلفن تماس : 3218930 - 3218933-0541

نمابر 3218931-3218933 -0541

 

 

 

آگهي دعوت به مناقصه46

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

(يك مرحله اي )

اجراي پروژه آسفالت گرم ، زیر سازی و جدولشهرک صنعتی چابهار 

 

 

  شرکت شهرکهای صنعتی استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد پروژه اجراي خیابانسازی برخی از معابر آسفالت گرم ، زیر سازی و جدول شهرک صنعتی چابهار

 

رااز طريق برگزاري مناقصه عمومي اجرا نمايد.لذااز كليه پيمانكاران واجد شرايط  دعوت مي شودتا نسبت به خريد اسناد بر اساس اطلاعات اعلام شده ذيل اقدام كنند.

1- زمان دريافت يا خريد اسناد :06/11/90 لغايت 13/11/90

2- آخرین مهلت تحویل اسناد به دبیر خانه:پایان وقت اداری مورخ 24/11/90

3- تاريخ و ساعت بازگشايي پاكات مناقصهساعت 11صبح  مورخ 03/12/90

4- مبلغ برآورد اوليه پروژه :899/355/928/1

5- محل در یافت اسناد: سایت ملی مناقصاتکشور به آدرس http://iets.mporg.ir

6- محل تسليم اسناد تكميل  شده : زاهدان بلوار مطهري - خيابان امداد-  صندوق پستي 136-98136 دبير خانه  شركت شهركهاي صنعتي سيستان  بلو چستان

 7-- تلفن تماس :    3218930 -  3218933- 0541    

8-                نمابر 3218931-3218933-0541     

9- روزنامه انتشار دهنده آگهی : رسالت– زاهدان

 

 

 

آگهي دعوت به مناقصه47

--------------------------------------------------------------------------------

 

(يك مرحله اي )

اجراي پروژه شبکه برق فشار ضعیف (روشنایی)و شبکه برق فشار متوسط شهرکهای صنعتی زاهدان کامبوزیا و زاهدان کارگاهی

 

 

شرکت شهرکهای صنعتی استان سیستان و بلوچستاندر نظر دارد پروژه شبکه برق فشار ضعیف (روشنایی) و شبکه برق فشار متوسط شهرکهای صنعتیزاهدان کامبوزیا و زاهدان کارگاهی رااز طريق برگزاري مناقصه عمومي اجرا نمايد.لذا ازكليه پيمانكاران واجد شرايط دعوت مي شود تا نسبت به خريد اسناد بر اساس اطلاعات اعلامشده ذيل اقدام كنند.

1- زمان دريافت يا خريد اسناد :10/11/90 لغايت 18/11/90

2- آخرین مهلت تحویل اسناد به دبیر خانه:پایان وقت اداری مورخ 02/12/90

3- تاريخ و ساعت بازگشايي پاكات مناقصهساعت 9 صبح مورخ 03/12/90

4- محل در یافت اسناد: سایت ملی مناقصاتکشور به آدرس http://iets.mporg.ir

5- محل تسليم اسناد تكميل شده : زاهدانبلوار مطهري - خيابان امداد - صندوق پستي 136-98136 دبير خانه شركت شهركهاي صنعتي سيستانبلو چستان

6-- تلفن تماس : 3218930 - 3218933-0541

7- نمابر 3218931-3218933 -0541

 

 

 

 

 

آگهی مناقصه شماره 48

--------------------------------------------------------------------------------

 

(داخلی - محدود )

 

 

ارایه خدمات پشتیبانی و خدماتی در شهرکهایصنعتی سیستان و بلوچستان .لذا از كليه پيمانكاران واجد شرايط دعوت مي شود تا نسبت بهخريد اسناد بر اساس اطلاعات اعلام شده ذيل اقدام كنند.

1- زمان دريافت يا خريد اسناد :28/12/92لغايت 11/01/93

2- آخرین مهلت تحویل اسناد به دبیر خانه:پایان وقت اداری مورخ 23/01/93

3- تاريخ و ساعت بازگشايي پیشنهادات:ساعت10صبح مورخ 24/01/93

4- محل تسليم اسناد تكميل شده : زاهدانبلوار مطهري - خيابان امداد - صندوق پستي 136-98136 دبير خانه شركت شهركهاي صنعتي سيستانبلو چستان

6-- تلفن تماس : 3218930 - 3218933-0541

7- نمابر 3218931-3218933 -0541

آگهی مناقصه شماره 49

--------------------------------------------------------------------------------

 

(داخلی- عمومی-دو مرحله اي )

احداث تصفیه خانه فاضلاب ناحیه صنعتی نگور

 

شرکت شهرکهای صنعتی استان سیستان و بلوچستاندر نظر دارد پروژه احداث تصفیه خانه فاضلاب ناحیه صنعتی نگوررااز طريق برگزاري مناقصهعمومي اجرا نمايد.لذا از كليه پيمانكاران واجد شرايط دعوت مي شود تا نسبت به خريد اسنادبر اساس اطلاعات اعلام شده ذيل اقدام كنند.

1- زمان دريافت يا خريد اسناد :20/02/93لغايت 27/02/93

2- آخرین مهلت تحویل اسناد به دبیر خانه:پایان وقت اداری مورخ 08/03/93

3- تاريخ و ساعت بازگشايي پاكات مناقصهساعت 8صبح مورخ 10/03/93

4- محل در یافت اسناد: سایت ملی مناقصاتکشور به آدرس http://iets.mporg.ir

5- محل تسليم اسناد تكميل شده : زاهدانبلوار مطهري - خيابان امداد - صندوق پستي 136-98136 دبير خانه شركت شهركهاي صنعتي سيستانبلو چستان

6-- تلفن تماس : 3218930 - 3218933-0541

7- نمابر 3218931-3218933 -0541

 

 

 

عناوین سایت