عنوان سال

مهر ماندگار

طرحهای مهر ماندگار

 

محل اجرای طرح تاریخ بهره برداری درصد پیشرفتکسری اعتبارات (میلیارد ریال) اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل طرح (میلیارد ریال) جمعسرمایه گذری (میلیارد ریال) اهداف کل طرح عنوان طرح

شهرک صنعتی زاهدان میرجاوه 7/1391 80 -3 3 توسعه سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال ورق گالوانیزه حمید رضا کلبعلی

شهرک صنعتی زاهدان میرجاوه 5/1391 95 -4 20 توسعه سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال سردخانه شرکت طارق گستر بلوچستان 

شهرک صنعتی زاهدان میرجاوه 7/1391 90 -4 4 توسعه سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال گاز اکسیژن حمید رضا صمد زاده